Verificēšana

Verificēšana ir procedūra, ar kuru  tiek nodrošināta un deklarēta atbilstība.

Kārtība kādā notiek ūdens skaitītāju verificēšana, nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.981

„Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”.

Ūdens skaitītāju verificēšanas periodiskums ir reizi 4 gados. (Izņemot ultraskaņas vai elektromagnētiskos ūdens skaitītājus, kuriem periodiskums ir reizi 6 gados).

Laika intervālu atkārtotai verificēšanai nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”

Industriālo siltumenerģijas skaitītāju verificēšanas periodiskums ir atbilstoši to nominālajam diametram (DN):

DN < 100 mm – reizi 2 gados

100 mm ≤ DN ≤ 300 mm reizi 4 gados

DN > 300 mm – reizi 8 gados